หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายปริพัตร โพธิ์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จริม ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทางทิศตะวันออก ประมาณ 37 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 105.20 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลอวน อำเภอปัว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง  
มีประชากรทั้งสิ้น 2,223 คน แยกเป็น
ชาย 1,166 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51
หญิง 1,057 คน คิดเป็นร้อยละ 47.49
มีจำนวน 648 ครัวเรือน ประชากร
ความหนาแน่นเฉลี่ย 21.13 คน/ตารางกิโลเมตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ได้รับการยกฐานะจากสภา ตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 บ้านฝาย ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
อาชีพหลักของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ได้แก่ ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาได้แก่ ทำนา, รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
หลังคาเรือน
  1   บ้านบอน 241 198 439 115  
2   บ้านฝาย 164 158 322 100
  3   บ้านก้อ 119 97 216 70  
4   บ้านนาหมัน 226 205 431 125
  5   บ้านตอง 197 210 407 116  
6   บ้านตองเจริญราษฏร์ 219 189 408 122
    รวม 1,166 1,057 2,223 648
 
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง มีพื้นที่ราบเล็กน้อย มีลำน้ำไหลผ่าน 3 สาย คือแม่น้ำแม่จริม ลำน้ำมวบและลำน้ำว้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแต่สภาพถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมากเนื่องจากเพื่อนำ ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 082-420-3089